Huishoudelijke reglement

ARTIKEL 1.

De vereniging kent een door de algemene ledenvergadering conform artikel 21 van de Statuten vastgesteld Huishoudelijk Reglement en een Fokreglement voor het Ras Airedale Terrier.

ARTIKEL 2.1.

Met verwijzing naar artikel 6, lid 1 van de Statuten eindigt het lidmaatschap van de vereniging:

  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging door het bestuur;
  4. door ontzetting door het bestuur, hetgeen betekent ontneming van het lidmaatschap.

ARTIKEL 2.2.

Met verwijzing naar het bepaalde in artikel 6, lid 7b van de Statuten wordt onder schorsing verstaan de tijdelijke ontzegging van toegang tot alle door de A.T.C.N. georganiseerde evenementen.

ARTIKEL 3.

Elk jaar treden twee of meer bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures wordt daarin zo nodig voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Nieuw gekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst daar waar zij het afgetreden lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats op de, in lid 2 van artikel 3 der statuten genoemde jaarvergadering.

ARTIKEL 4.

De secretaris houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen bij. Ieder der aanwezige leden op vergaderingen is verplicht de presentielijst te tekenen. Jaarlijks stelt de secretaris een verslag samen betreffende de toestand der vereniging, dat door goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene vergadering aan de orde zal worden gesteld.

ARTIKEL 5.

De penningmeester is belast met het behoorlijk bijhouden van een kasboek. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verbintenissen die de som van vijfhonderd euro (€ 500,-) te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. De penningmeester doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring door de kascommissie wordt door de algemene jaarvergadering beschouwd als décharge van de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar.

ARTIKEL 6.

Zij, die na 1 juli lid worden, betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie mits zij gelijktijdig de jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar betalen. Gezinsleden zijn de helft van de jaarcontributie schuldig.

ARTIKEL 7.

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald; de ledenvergadering als door het bestuur wordt vastgesteld.

ARTIKEL 8.

Elk lid, gezinslid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda der volgende algemene ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen.

ARTIKEL 9.

Ieder lid, gezinslid of erelid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Dit geldt niet voor de jaarvergaderingen. Dezelfde persoon mag evenwel niet meer dan éénmaal per jaar worden geïntroduceerd. Hij die van dit recht gebruik maakt, is verplicht met de introducé mede te ondertekenen in het introductieboek en neemt van de introducé alle verplichtingen op zich als gelden deze hemzelf.

ARTIKEL 10.

Een algemene ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd, in welk geval artikel 18 der statuten niet van toepassing is.

ARTIKEL 11.

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft plus één, mits bij statuten en reglement niets anders is bepaald.

ARTIKEL 12.

Tot wijziging van deze reglementen kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

ARTIKEL 13.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voor zien of bij enig verschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Airedale Terrier Club Nederland op 23 april 2006 te De Bilt.